Privacy policy

The Talent Recruiters neemt bij haar dienstverlening de zorgvuldige omgang met, en de bescherming van, jouw persoonsgegevens serieus. Met deze privacyverklaring willen wij jou graag informeren over welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen (direct of indirect), waarom we dat doen (voor welke doelen), op basis van welke grondslagen en hoe we verder omgaan met jouw gegevens.

WAAROM HEEFT THE TALENT RECRUITERS GEGEVENS NODIG?

The Talent Recruiters verwerkt jouw persoonsgegevens om onze gehele dienstverlening (bemiddeling interim, detachering, detavast en werving en selectie) te kunnen uitvoeren.

The Talent Recruiters gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende specifieke doelen:

WELKE GEGEVENS VERWERKT THE TALENT RECRUITERS?

The Talent Recruiters verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons mondeling of schriftelijk hebt verstrekt, of invult in het contactformulier. Ook verzamelt The Talent Recruiters gegevens via derde partijen, zoals bijvoorbeeld het social-media-kanaal LinkedIn.


Dit kan voor kandidaten zijn:

Dit kan voor zakelijke relaties zijn:

GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. Jouw persoonsgegevens verwerken wij op de volgende vier rechtsgronden:

DELEN MET ANDEREN

The Talent Recruiters deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verwerkers mogen de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen onder strikte geheimhouding. The Talent Recruiters blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als we samenwerken met ZZP’ers of tijdelijke krachten en het is noodzakelijk om persoonsgegevens uit te wisselen, sluiten we een model- of inleenovereenkomst af.

HOE LANG BEWAART THE TALENT RECRUITERS GEGEVENS?

The Talent Recruiters bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving. Wanneer de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken worden deze vernietigd of geanonimiseerd.

The Talent Recruiters hanteert de volgende bewaartermijnen:

Bij werving en selectie, detachering, detavast en interim:

Persoonsgegevens die The Talent Recruiters in kader van werving en selectie, detachering, detavast of interim heeft gekregen, worden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij je toestemming geeft om die gegevens langer te bewaren.


Bij verleende toestemming voor verwerking:

Gezien de aard van onze dienstverlening en jouw belang als professional om over een langere periode een relatie met The Talent Recruiters op te bouwen en in beeld te blijven voor opdrachten zullen jouw gegevens maximaal 3 jaar bewaard worden, als in de tussentijd geen overeenkomst tot stand is gekomen. Wel zul je tussentijds regelmatig worden verzocht jouw gegevens bij te werken (update CV) en jouw beschikbaarheid kenbaar te maken. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt geldt de datum van deze update als het begin van een nieuwe termijn van 3 jaar.

Voor gegevens die vallen onder wettelijk vastgestelde bewaartermijnen is de termijn vaak langer. Voor bijvoorbeeld fiscale doeleinden is die termijn 7 jaar.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen of te laten verwijderen. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kun je ons vragen de verwerking te beperken en is het mogelijk bezwaar te maken wanneer je het niet eens bent met de verwerking.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via privacy@thetalentrecruiters.nl. Om jouw identiteit te controleren stellen wij dan een aantal identificerende vragen. Wij streven er naar binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek te reageren.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen wij de weigering toelichten.

COOKIES

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Lees voor informatie ons Cookieverklaring.


BEVEILIGING

The Talent Recruiters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Talent Recruiters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik kun je contact opnemen met The Talent Recruiters. Dit kan ook in het geval je meer informatie wenst over de beveiliging van de door The Talent Recruiters verzamelde persoonsgegevens. Jouw vragen kunt je sturen naar privacy@thetalentrecruiters.nl

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING


Wij zijn een dynamisch bedrijf en behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring daar waar nodig aan te passen. Doen zich wijzigingen voor, dan zullen wij deze op onze website publiceren.

CONTACTGEGEVENS

Dr. Holtroplaan 15-39
5652 XR Eindhoven
Telefoon: 085 025 00 45

privacy@thetalentrecruiters.nl

phone 085 025 00 45